Học Đạo »

Cầu Nguyện Qua Kinh Tin Kính

Phần 4 – Thiên Chúa nối kết mọi sự trong thế giới và cuộc sống của chúng ta.

http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2012/10/Logo_NamDucTin.jpg

“Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh”

Đoạn này của kinh Tin Kính, được công thức hóa vào năm 325, tóm lược tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người và các thụ tạo được tỏ hiện qua sự nhập thể của Ngôi Lời của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Điều này nối kết với tâm điểm của cuộc sống hàng ngày chúng ta và các chiều sâu tôn giáo của thế giới; thế giới này được ngập tràn sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ vào Chúa Giêsu.

Trước tiên, chúng ta được nhắc nhở rằng, Thiên Chúa hướng về chúng ta trong tình hiệp thông yêu thương. Đây là ý nghĩa đằng sau cụm từ “để cứu độ chúng ta” được mặc khải qua Ngôi Lời của Thiên Chúa.

Từ ngữ nguyên gốc Hy Lạp “anthropos” được dịch là “ những người đàn ông” trong cách dịch Anh Ngữ hiện nay, có nghĩa là toàn thể nhân loại. Thiên Chúa hướng về tất cả mọi người trong tình yêu thương nhân hậu; Thiên Chúa mong muốn được gần gũi với chúng ta trong tình hiệp thông yêu thương (‘cứu độ’). Việc Thiên Chúa có ý quy hướng về phía chúng ta thì không tùy thuộc vào việc chúng ta là ai hoặc chúng ta là gì cả. Đây là lập trường cơ bản của Thiên Chúa.

Cách thức Thiên Chúa mặc khải “ơn cứu độ” là thông qua việc hoạt động của Chúa Thánh Thần trong sự “nhập thể” của Ngôi Lời, là sự Khôn Ngoan và là Con của Thiên Chúa. Trong kinh Tin Kính, cụm từ ‘đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria’ và đã làm người (anthropos), thực sự rất tuyệt vời. Điều này dựa trên một nền thần học phong phú trích từ Tin Mừng thánh Gioan.

Trong Tin Mừng thánh Gioan 1:14, chúng được nghe là ‘Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta’ làm sao. Chữ ‘xác phàm’ trong bản Hy Lạp của Tin Mừng thánh Gioan là ‘sarx’. Sarx không có nghĩa là phần da bao bọc bên ngoài thân xác chúng ta. Đúng hơn, đó là tất cả mọi sự làm cho chúng ta thành người và làm cho cuộc sống chúng ta được trở nên sâu đậm như: thế giới, sự sáng tạo, con người, các biến cố, các bi kịch, những niềm vui – hoàn toàn là tất cả mọi sự góp phần hình thành nên chúng ta. Đây chính là những gì mà Ngôi Lời đã trở nên. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa đón nhận mọi sự trong thế giới và cuộc sống chúng ta. Những điều này mặc khải sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Mọi sự đều là hồng ân.

Phần này của kinh Tin Kính kết thúc với bản tóm lược về sự hiện diện của Ngôi Lời trong sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là người Do Thái, sống trong khoảng thời gian và nơi chốn đặc thù, chịu đau khổ và chịu chết. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết. Đây là tâm điểm của đức tin chúng ta. Chúng ta tin rằng, đây cũng là vận mệnh của chúng ta. Đây là tương lai về xác phàm (sarx) của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giêsu, Ngài là khuôn mặt của Thiên Chúa. Sự đau khổ, sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mặc khải khuôn mặt Thiên Chúa Cha quy hướng về phía chúng ta qua những nỗ lực của chúng ta trên đường tìm kiếm sự hiệp thông vĩnh cửu muôn đời.

Part 4 - God embraces everything in our world and lives

Rev Dr Michael Trainor, CTC
‘For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered death and was buried. And rose again on the third day in accordance with the Scriptures…’

This article of the Creed, formulated in 325, summarises how God’s love of humanity and creation becomes expressed through the coming of God’s Word in Jesus. This connects with the heart of our daily lives and the religious depths of our world so infused with God’s presence because of Jesus.

We are reminded, first, that God is turned in loving communion towards us. This is the meaning behind ‘for our salvation’ that is revealed in God’s Word.

The original Greek word, anthropos, translated as ‘men’ in our current English translation, literally means the whole of humanity. God is turned in loving kindness towards all human beings; God desires to be close to us in loving communion (‘salvation’). God’s disposition towards us is not determined by who or what we are. It is God’s fundamental stance.

The way God reveals ‘salvation’ is through the action of the Holy Spirit in the ‘incarnation’ of the Word, God’s Wisdom and Son. The Creed’s phrase, ‘was incarnate from the Virgin Mary’ and become human (anthropos), is indeed very beautiful. This draws on a rich theology from John’s Gospel.

In Jn 1.14 we hear how the ‘Word became flesh and dwelt amongst us.’ The word ‘flesh’ in John’s Greek text is sarx. Sarx is not the skin that surrounds our bodies. It is rather everything that makes us human and deepens our lives: the world, creation, people, events, tragedies, joys—absolutely everything that shapes us. This is what the Word became. This means that God embraces everything in our world and lives. These can reveal the powerful presence of God to us. Everything is grace.

This section of the Creed concludes with the summary of the Word’s presence in the life, death and resurrection of Jesus. We believe that Jesus was Jewish, lived in a particular time and place, suffered and died. We believe that God raised him from the dead. This is the heart of our faith. We believe that this, too, will be our destiny. This is the future of God’s sarx, revealed in Jesus, the face of God. His suffering, death and resurrection reveal the face of God turned towards us in our struggles and search for eternal communion.