Học Đạo »

Cầu Nguyện Qua Kinh Tin Kính

Phần 3 – Đức Chúa Con - đồng bản thể với Đức Chúa Cha  - tâm điểm của đức tin Kitô giáo

Rev Dr Denis Edwards, CTC

“Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”

Đồng bản thể với Đức Chúa Cha”:

http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2012/10/Logo_NamDucTin.jpg
Qua câu này trong kinh Tin Kính, chúng ta khẳng định rằng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, là Đấng mang thiên tính trọn vẹn, là Người Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, và là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của sự Phục Sinh, cộng đoàn Kitô Giáo tiên khởi đã nhận ra rằng Chúa Giêsu đích thực là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa và là Con Thiên Chúa; Người đã đến với chúng ta để đem ơn cứu độ cho trần gian.

Trong ba thế kỷ đầu tiên, một số người hỏi rằng: Ngôi Lời của Thiên Chúa có cùng một thiên tính y như Đức Chúa Cha không? Hay Ngôi Lời chỉ là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta? Có phải Ngôi Lời thực ra chỉ là một tạo vật cao hơn và chịu trách nhiệm sáng tạo ra các thụ tạo khác không?

Vào thế kỷ thứ bốn, có một linh mục từ thành Alexandria tên là Arius, ông quan niệm rằng Ngôi Lời không vĩnh cửu nhưng là có khởi nguyên, và chính vì vậy Người là một tạo vật và là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và các thụ tạo khác. Lập luận này đã khuấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trong cuộc sống của Giáo Hội về một điều hết sức cơ bản và nòng cốt của Kitô Giáo. Trong cộng đoàn Kitô Giáo không có gì quan trọng cho bằng là câu trả lời đối với câu hỏi: Chúa Giêsu Kitô có phải thực sự là Thiên Chúa hay rốt cuộc Người cũng chỉ là một thụ tạo?

Công Đồng Nicea (năm 325) đã trả lời cho cuộc tranh luận bằng những lời lẽ trên đây của Kinh Tin Kính. Công Đồng đã khẳng định rằng Ngôi Lời, Người Con vĩnh cửu của Thiên Chúa là đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Từ ngữ lạ thường “Đồng Bản Thể” mang một ý nghĩa cao đẹp: Con Thiên Chúa mang cùng một hữu thể thần linh hay bản thể như Đức Chúa Cha. Cả hai đều mang thiên tính một cách tuyệt đối viên mãn. Cả hai là đều Thiên Chúa vĩnh cửu. Cả hai đều mang thiên tính trọn vẹn và như nhau, trong sự hiệp nhất của cùng một bản tính thần linh nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây chính là trung tâm điểm của Đức Tin Kitô Giáo.

YEAR OF FAITH

The Son of God, Consubstantial with the Father - the very heart of Christian faith

Rev Dr Denis Edwards, CTC

I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, Light from Light, true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through him all things were made.

“Consubstantial with the Father”: We affirm in this sentence of the creed our faith in Jesus Christ as fully divine, as the eternal Son of God, the eternal Word of God. In the light of the resurrection, the first Christian community saw that Jesus was indeed God-with-us. They thought of him as God’s Word, God’s Wisdom and God’s Son, who has come to us to bring salvation for the world.

In the first three centuries some people asked: Is the Word of God divine in the same way as the Father? Or is this Word an intermediary between God and us? Is the Word of God simply a higher creature responsible for the rest of creation?

In the fourth century a priest from Alexandria, called Arius, maintained that the Word was not eternal but had a beginning, and was therefore a creature, and an intermediary between God and the rest of creation. This began a huge debate in the life of the church about something absolutely fundamental and central to Christianity. Nothing could be more important to the Christian community than the answer to the question: Is Jesus Christ truly divine or is he ultimately simply a creature?

The Council of Nicaea (325) responded to the controversy with the words of the Creed above. It affirmed that the Word, the eternal Son of God is consubstantial with the Father. This unusual word “consubstantial” means something beautiful: that the Son of God possesses the one and the same divine being, or substance, as the Father. They both have the absolute fullness of divinity. They are both eternally God. They are completely and equally divine, in the unity of the one divine nature of the Trinity. This is at the very heart of Christian faith.